Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości

podział, wznowienie, rozgraniczenie

[dropcap]A[/dropcap]

Czym jest podział nieruchomości?

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu części nieruchomości, przeważnie celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela. Celem podziału geodezyjnego działki gruntu będzie wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy podziale rolnym nie wymagana jest decyzja zatwierdzająca podział lecz najmniejsza powierzchnia nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 0.3 ha.

Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

[dropcap]B[/dropcap]

Czym jest wznowienie granic nieruchomości?

Zdarza się, że znaki graniczne, które od zawsze wyznaczały zasięg Twojego prawa własności są trudne do zlokalizowania w terenie, a nawet uległy zniszczeniu. W przypadku nowo zakupionej działki gruntu, nie wiemy dokładnie gdzie kończy się, a gdzie zaczyna granica naszej nieruchomości.

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które w przeszłości zostały ustalone według stanu prawnego nieruchomości, mogą zostać wznowione przez geodetę bez przeprowadzenia, bardzo często kłopotliwego postępowania rozgraniczeniowego.

Wznowienie granic polega na odnalezieniu – na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów – istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Od czynności wznowienia granic należy odróżnić rozgraniczenie nieruchomości które wykonujemy w przypadku gdy dane geodezyjne nie są wystarczające do jednoznacznego określenia pierwotnego położenia punktów granicznych i przebiegu linii granicznych.

 

[dropcap]D[/dropcap]

Czas wykonania

Termin wykonania powyższych prac jest różny i zależy od wielu czynników m.in. na terenach budowlanych zależy głównie od wielkości nieruchomości dzielonej oraz liczby nowo wydzielanych działek. Nie bez znaczenia jest też rodzaj i jakość dokumentacji dotyczącej granic dzielonej działki przechowywanej w zasobie geodezyjnym oraz czas przygotowania tych materiałów przez pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na termin wykonania zlecenia ma również wpływ szybkość działania urzędów Gmin w których gestii jest prowadzenie postępowania podziałowego.

Zazwyczaj termin realizacji podziału i rozgraniczenia nieruchomości wynosi od dwóch do trzech miesięcy od daty przyjęcia zlecenia.

Jeżeli chodzi o wznowienie to termin realizacji zlecenia wynosi zazwyczaj od trzech do czterech tygodni od daty przyjęcia zlecenia.