Prace pozostałe

Prace pozostałe

[dropcap]A[/dropcap]

Pomiary

Wykonujemy wszelkie pomiary długości, powierzchni czy objętości takie jak:

1)    pomiary sytuacyjne i wysokościowe
2)    powierzchni użytkowej mieszkań,
3)    powierzchni użytków rolnych
4)    przemieszczeń czy odkształceń obiektów
5)    objętości np. masy ziemne, wykopy, itp.
6)    budynków i budowli do celów montażu elewacji zewnętrznych.
7)    przekrojów poprzecznych i dolinowych
8)    inwentaryzacje zieleni (drzewostanów i zakrzewień)

[dropcap]B[/dropcap]

Wytyczenia

Zajmujemy się również wszystkimi pracami związanymi z wyznaczaniem obiektów na gruncie :

1)    tras sieci uzbrojenia terenu
2)    osi pod fasady budynków
3)    linii, wymiarów oraz kątów

[dropcap]C[/dropcap]

Niwelacja

Oferujemy usługi z zakresu pomiaru rzędnych terenu:

2)    niwelacje, przenoszenie wysokości, zakładanie reperów
2)    badanie osiadań
3)    pomiary wysokości wskazanych punktów czy obszarów

[dropcap]D[/dropcap]

Dokumentacja

Dostarczamy dokumentacje do celów prawnych:

1)    wyrysy i wypisy z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), aktualizacja danych w EGiB
2)    dokumentacja do wyodrębnienia własności lokali
3)    badanie ksiąg wieczystych i innych archiwalnych dokumentów własnościowych